Chemistry 5/1

  • Monday - Wednesday - Work on Movie presentations
  • Thursday - Movie presentation
  • Friday - Work on TV show presentation